Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest:

EuroPark Sp. z o.o.
ul. Tytusa Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa

wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311556, REGON 141465050, NIP 951-22-63-813 o kapitale zakładowym w wysokości 4 733 000,00 PLN.

(zwana dalej: EuroPark, Administrator, Spółka).

Polityka prywatności określa cele, podstawy prawne oraz zasady przetwarzania danych osobowych, które dokonywane jest przez EuroPark w ramach funkcjonowania strony internetowej oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Poniżej znajduje się wyszczególnienie poszczególnych procesów przetwarzania wraz z opisaniem ich specyfiki.

Informacje dotyczące wykorzystania plików cookies (ciasteczek) oraz zasad przetwarzania danych z ich wykorzystaniem, można uzyskać pod adresem: https://europark.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/pliki-cookies.

Dokument Polityki prywatności aktualizowany jest na bieżąco. Obecna wersja pochodzi z dnia 04.11.2020

 

1. Przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji umowy najmu miejsca parkingowego.

Cel i podstawa przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:

a) zawarcia i realizacji umowy najmu miejsca parkingowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy,

b) archiwizowania dokumentów niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia księgowości Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ROD

c)na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, w ramach realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora, którymi są:

 • prowadzenie działalności marketingowej w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie ofert marketingowych drogą mailową lub telefoniczną,
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy, w tym przechowywanie niezbędnej w tym celu dokumentacji,
 • utrzymywanie kontaktu z osobami wskazanymi przez stronę jako osoby dedykowane do realizacji umowy w celu jej prawidłowego wykonania,
 • ocena satysfakcji klientów w celu poprawy jakości świadczonych usług,
 • przetwarzanie danych do celów statystycznych w ramach poprawy jakości świadczonych usług.
 • Skąd mamy dane osobowe?

EuroPark przetwarza dane osobowe uzyskane z następujących źródeł:

a) dane uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,

b) dane strony umowy zostały uzyskane z publicznych rejestrów tj. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),

c) dane osób dedykowanych do realizacji umowy zostały przekazane przez stronę umowy.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy, a następnie przechowywać:

a) dokumenty niezbędne do realizacji rozliczeń podatkowych i prowadzenia księgowości będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa,

b) dokumenty niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

c) dane niezbędne do prowadzenia działalności marketingowej przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na  otrzymywanie ofert marketingowych telefonicznie lub mailowo, albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu przekazujemy dane osobowe?

EuroPark powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu np. świadcząc usługi informatyczne.

Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

2. Przetwarzanie danych osobowych kontrahentów.

Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:

a) zawarcia i realizacji umowy regulującej współpracę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w stosunku do stron umowy,

b) archiwizowania dokumentów niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia księgowości Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, w ramach realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora, którymi są:

 • prowadzenie działalności marketingowej w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie ofert marketingowych drogą mailową lub telefoniczną,
 • dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy, w tym przechowywanie niezbędnej w tym celu dokumentacji,
 • utrzymywanie kontaktu z osobami wskazanymi przez stronę jako osoby dedykowane do realizacji umowy w celu jej prawidłowego wykonania,
 • ocena satysfakcji klientów w celu poprawy jakości świadczonych usług,
 • przetwarzanie do celów statystycznych w ramach poprawy jakości świadczonych usług.

Skąd mamy dane osobowe?

EuroPark przetwarza dane osobowe uzyskane z następujących źródeł:

a) dane uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,

b) dane strony umowy zostały uzyskane z publicznych rejestrów tj. Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG),

c) dane osób dedykowanych do realizacji umowy zostały przekazane przez stronę umowy.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

a) Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres realizacji umowy, a następnie przechowywać:

b)dokumenty niezbędne do realizacji rozliczeń podatkowych i prowadzenia księgowości będą przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa,

c) dokumenty niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego,

d) dane niezbędne do prowadzenia działalności marketingowej przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na  otrzymywanie ofert marketingowych telefonicznie lub mailowo, albo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu przekazujemy dane osobowe?

EuroPark powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu np. świadcząc usługi informatyczne.

Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z wystawieniem opłaty dodatkowej.

Cel i podstawa przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:

a) dochodzenia należnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

b) archiwizowania dokumentów niezbędnych do dokonania rozliczeń podatkowych oraz prowadzenia księgowości Spółki, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

Skąd mamy dane osobowe?

EuroPark przetwarza dane osobowe uzyskane z następujących źródeł:

a) dane uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą m.in. w ramach złożonej reklamacji, 

b) dane udostępnione przez ministra właściwego ds. informatyzacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, na podstawie art. 80cd ustawy z dnia 20 czerwca 1996 r. Prawo o ruchu drogowym,

c) dane kierowcy, które zostały przekazane przez właściciela pojazdu jako dane kierowcy, który kierował pojazdem w momencie wystawienia opłaty dodatkowej. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być warunkiem rozpatrzenia reklamacji. W pozostałym zakresie EuroPark pozyskuje dane zgodnie z obowiązującym prawem.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

EuroPark przetwarzać będzie dane osobowe do czasu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych związanych z prowadzeniem księgowości oraz obowiązkami podatkowymi,

b) do momentu upływu trzyletniego okresu przedawnienia roszczeń zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego. Wskazany okres rozpoczyna bieg w momencie wystawienia wezwania do zapłaty, które zostało umieszczone za szybą pojazdu. Bieg terminu zostanie przerwany, gdy wystąpimy ze sprawą na drogę postępowania sądowego. 

Jakie dane przetwarza EuroPark?

EuroPark przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru PESEL. W niektórych przypadkach zakres danych może być powiększony o numer telefonu lub adres mailowy, jeżeli dane w tym zakresie zostały podane przez osobę, której dane dotyczą. 

Komu przekażemy dane osobowe?

Dane osobowe zostaną przekazane Spółce Taxat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. ul. Grabiszyńskiej 281 lok 117, która w naszym imieniu przeprowadza proces windykacyjny. Zasady przetwarzania danych zostały określone w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Ponadto dane zostaną udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, gdy wystąpimy na drogę postępowania sądowego lub egzekucyjnego (sąd właściwy do rozpoznania sprawy, komornik właściwy do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego).

4. Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy.

Cel i podstawa przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:

a) dane osobowe w zakresie wskazanym w art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez kandydata dane kontaktowe np. numer telefonu lub adres mailowy, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

b) w celu podjęcia czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) dane osobowe inne niż wskazane w pkt a) (np. zdjęcie zamieszczone na CV) przetwarzane są w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

d) w razie wyrażenia zgody dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,

e) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, w ramach realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora, którymi są:

 1. ocena zdolności kandydata do wykonywania pracy na danym stanowisku, przeprowadzenie testów,
 2. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego,

f) dane osobowe szczególnej kategorii (tzw. dane wrażliwe, np. informacje o stanie zdrowia, niepełnosprawności) mogą być przetwarzane na podstawie zgody (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), gdy kandydat dobrowolnie je poda.

Skąd mamy dane osobowe?

EuroPark przetwarza dane osobowe uzyskane z następujących źródeł:

a) dane uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,

b) dane uzyskane z portali internetowych (np. zdjęcie), w sytuacji gdy kandydat nawiązuje kontakt ze Spółką za pośrednictwem portalu internetowego tj. LiknedIn, Facebook itp.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzania danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, dane osobowe będą przetwarzane przez rok od wyrażenia zgody lub do czasu jej cofnięcia.

Zgoda może być cofnięta w każdym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania, które zostało dokonane przed wycofaniem zgody.

Komu przekazujemy dane osobowe?

EuroPark powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu np. świadcząc usługi informatyczne.

Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Przetwarzanie danych na potrzeby kontaktu telefonicznego (infolinia).

Cel i podstawa przetwarzania danych.

Dane osobowe przetwarzane są w celu i na podstawie:

a) dane osobowe w zakresie przekazanym podczas rozmowy telefonicznej będą przetwarzane w celu rozpoznania reklamacji oraz dochodzenia należnych roszczeń co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, 

b) dane osobowe w zakresie nagrania rozmowy telefonicznej będą przetwarzane w celu zapewnienia najwyższej jakości obsług, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Skąd mamy dane osobowe?

EuroPark przetwarza dane osobowe, które zostały uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.

Jakie dane przetwarza EuroPark?

EuroPark przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz nagrania głosowego. Zakres danych może być szerszy w zależności od zakresu informacji podanych podczas rozmowy telefonicznej. 

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe zostaną przekazane Spółce Taxat Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok 117, która w naszym imieniu obsługuje infolinię Spółki. Zasady przetwarzania danych zostały określone w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przetwarzanie danych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji.

Cel i podstawa przetwarzania danych.

EuroPark przetwarza dane osobowe w celu rozpatrzenia reklamacji oraz dochodzenia należnych roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

Skąd mamy dane osobowe?

W związku z rozpatrzeniem reklamacji Spółka przetwarza dane osobowe, które podane został przez osobę, której dane dotyczą oraz dane uzyskane z innych źródeł:

 1. dane udostępnione przez ministra właściwego ds. informatyzacji z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, na podstawie art. 80cd ustawy z dnia 20 czerwca 1996 r. Prawo o ruchu drogowym,
 2. dane kierowcy, które zostały przekazane przez właściciela pojazdu jako dane kierowcy, który kierował pojazdem w momencie wystawienia opłaty dodatkowej. 

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą przysługiwać EuroParkowi lub w celu obrony przed roszczeniami kierowanymi przeciwko nam.

Jakie dane przetwarza EuroPark?

EuroPark przetwarza dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz w zależności od sposobu złożenia reklamacji także adres mailowy, adres zamieszkania/korespondencyjny lub numer telefonu. Zakres przetwarzanych danych osobowych może być szerszy w zależności od zakresu informacji wskazanych w reklamacji. 

Komu przekazujemy dane osobowe?

Dane osobowe zostaną przekazane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych np. podmiotom świadczącym obsługę informatyczną, kancelariom prawnym i firmom doradczym.

Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Jakie masz prawa?

Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych;

c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach  wskazanych w art. 21 RODO;

f) przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Dodatkowe informacje:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (należą do niego kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) oraz nie będą przetwarzane w ramach automatycznego przetwarzania danych m.in. Twoje dane nie będą przetwarzane przez programy komputerowe w celu dokonania profilowania.

INFROMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH - Galeria Przymorze Obrońców Wybrzeża 1, Gdańsk

Administratorami danych osobowych jest EuroPark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 (zwany dalej: EuroPark) oraz IMMOGDAŃSK Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-398) przy ul. Obrońców Wybrzeża 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych EuroPark, mailowo: iod@europark.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby EuroPark.

Źródło, cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Administratorzy przetwarzają dane osobowe, które otrzymali bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą (numer rejestracyjny pojazdu, dane wskazane w reklamacji) oraz dane udostępnione przez ministra właściwego ds. informatyzacji z bazy CEPiK na podstawie art. 80cd ustawy z dnia 20 czerwca 1996 r. Prawo o ruchu drogowym.

Dane przetwarzane będą, w celu wykonania umowy postoju pojazdu;  w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: rozpatrzenie reklamacji, jeżeli została złożona oraz dochodzenie należności za postój pojazdu lub obrona przed roszczeniami; w celu realizacji prawnego obowiązku z zakresu prawa podatkowego i prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ujawnianie i przekazywanie danych:

Administratorzy przekażą dane osobowe podmiotom, które przetwarzają je w naszym imieniu w celu przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego i rozpatrzenia reklamacji. Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa m.in. sądom, komornikom w postępowaniu egzekucyjnym. Dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej oraz nie będą przewarzane w sposób zautomatyzowany.

Okres przechowywania danych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z postojem pojazdu lub do czasu upływu okresu archiwizacji związanego z prawem podatkowym i obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych.   

Prawa związane z przetwarzaniem:

Osobie, której dane są przetwarzane przysługują prawa: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii, sprostowania treści danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych.

W przypadku gdy uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa).

Kontakt

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z:

Inspektorem Ochrony Danych Łukaszem Jara, z którym możesz się skontaktować:

 • mailowo: iod@europark.pl,
 • wysyłając korespondencję na adres siedziby EuroPark (ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa).