Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Przykładowe regulaminy parkingów 

Na wszystkich parkingach obsługiwanych przez EuroPark obowiązuje regulamin. Poniżej wskazujemy wybrane wzory regulaminów, które obowiązują na parkingach EuroPark.

 

 • ogólny McDonald's
 • ogólny Shell
 • Decathlon
  • Regulamin Decathlon Mszczonowska 2, Warszawa
  • Regulamin Decathlon Aleja Pokoju 46, Kraków
  • Regulamin Decathlon Warszawa 6, Warszawa
 • Hossa Garnizon, Gdańsk
 • Dom Mody KLIF, Warszawa
 • Home Concept, Warszawa
 • Szczegółowe informacje nt. regulaminów parkingowych 

 

Regulamin ogólny McDonald's

REGULAMIN PARKINGU

Obowiązuje od dnia ...

1. Zarządcą parkingu jest spółka EuroPark Spz o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, tel. (22) 300 96 05, e-mail bok@europark.pl  (dalej: EuroPark).

2. Korzystanie z parkingu odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Wjazd na teren i rozpoczęcie korzystania z parkingu oznacza akceptację Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystania z parkingu i musi go niezwłocznie opuścić.

3. Korzystanie z parkingu jest bezpłatnie przez pierwsze ... minut. Po upływie ... minut korzystanie z parkingu jest płatne, a opłata wynosi ... zł za każdą rozpoczętą godzinę.

4. Niezwłocznie po wjechaniu na parking należy pobrać bilet z parkomatu.

5. Opłatę za korzystanie z parkingu wnosi się gotówką lub przy użyciu karty płatniczej. Parkomat przyjmuje monety o nominałach: 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł. Parkomat nie wydaje reszty.

6. Bilet stanowi dowód uiszczenia opłaty za korzystanie z parkingu, a w przypadku określonym w punkcie 3, potwierdza brak obowiązku wniesienia opłaty.

7. Bilet jest ważny wyłącznie dla pojazdu, którego numer rejestracyjny zawiera.

8. Bilet jest ważny wyłącznie na obszarze parkingu, na którym został wydany.

9. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet należy umieścić wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

10. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

12. Naruszenie punktów 3, 4, 7, 8, 9 lub 10 Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN. Dodatkowo, w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, EuroPark może usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty jego przechowania, ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

14. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl lub listownie na adres ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

Regulamin ogólny Stacji paliw Shell

REGULAMIN

PARKINGU EUROPARK Sp. z o.o. w Warszawie („EuroPark”)

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu. Klienci parkingu   nabywają prawo darmowego parkowania  po pobraniu darmowego biletu z parkomatu. Prawo  do darmowego parkowania ważne jest przez okres 30 minut od momentu  pobraniu darmowego biletu
z parkomatu.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 1. palenia lub używania otwartego ognia,
 2. mycia lub odkurzania samochodów,
 3. wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark
o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3,4,5,6,7,8 niniejszego regulaminu, zaś w przypadku zaparkowania pojazdu w miejscu gdzie obowiązuje zakaz postoju, naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 PLN. Dodatkowo, w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania,  ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

14. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl lub listownie na adres ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

Regulamin Decathlon

Regulamin Decathlon Mszczonowska 2, Warszawa

REGULAMIN

PARKINGU EUROPARK Sp. z o.o. w Warszawie („EuroPark”)

Obowiązuje od dnia 31.08.2021r.

1. Zarządcą Parkingu jest spółka Europark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 311556, NIP: 951-226-38-13

2. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu.
W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie parkingu.

4. Klienci sklepu Decathlon nabywają prawo do bezpłatnego parkowania po wpisaniu numeru rejestracyjnego samochodu w info-kiosku, znajdującym się na terenie sklepu Decathlon. Bezpłatne parkowanie ważne jest przez pierwsze 2 godziny od momentu zarejestrowania pojazdu w terminalu, nie później jednak niż do chwili zamknięcia sklepu Decathlon Reduta.

5. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking.  

6. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

7. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

8. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym.

9.Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

10. Zabrania się :

              a. palenia lub  używania otwartego ognia,

              b. mycia i odkurzania samochodów,

              c. wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

11. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

12. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

13. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

14. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2,3,4,5 oraz 6 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

15. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

16. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl lub listownie na adres ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

 

Regulamin Decathlon Aleja Pokoju 46, Kraków

REGULAMIN

PARKINGU EUROPARK Sp. z o.o. w Warszawie („EuroPark”)

1. Zarządcą parkingu przy sklepie  Decathlon przy Alei Pokoju 46 w Krakowie (dalej: „Parking”) jest spółka EuroPark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000311556, NIP: 951-226-38-13.

2. Poprzez wjazd na teren Parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca Parkingowego w warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z Parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu Parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z Parkingu.  

3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca Parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie Parkingu.

4. Klienci sklepu Decathlon nabywają prawo do bezpłatnego parkowania po wpisaniu prawidłowo numeru rejestracyjnego samochodu w info-kiosku, znajdującym się na terenie sklepu Decathlon. Bezpłatne parkowanie ważne jest przez pierwsze 90 minut od momentu zarejestrowania pojazdu w terminalu, nie później jednak niż do chwili zamknięcia sklepu Decathlon, z zastrzeżeniem ograniczenia ilości bezpłatnego parkowania na terenie Parkingu do 2(dwóch) razy w ciągu dnia dla tego samego numeru rejestracyjnego.

5. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

6. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

7. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego Parkingu przy sklepie Decathlon przy Alei Pokoju 46 w Krakowie.  

8. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

9. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

10. Zabrania się:

- palenia lub używania otwartego ognia,

- mycia lub odkurzania samochodów,

- wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

- pozostawiania uszkodzonych samochodów i innych pojazdów

11. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark
o wyrządzeniu szkody.

12. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

13. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

14. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 PLN,
w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3,4,5,6,7,8,9 oraz 10 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia ludzkiego może ponadto usunąć pojazdu z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania,  ponosi jego właściciel.

15. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

16. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl lub listownie na adres ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

 

Decathlon Warszawska 6, Warszawa

REGULAMIN

PARKINGU EUROPARK Sp. z o.o. w Warszawie („EuroPark”)

1. Zarządcą Parkingu jest spółka Europark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 311556, NIP: 951-226-38-13

2. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu.
W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

3. Klienci sklepu Decathlon mają prawo darmowego parkowania na czas dokonywania zakupów w Sklepie Decathlon w godzinach 10:00 – 22:00. Poza godzinami wskazanymi powyżej Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie (Kartę parkingową).

4. W celu umożliwienia dokonania kontroli karta parkingowa powinna zostać umieszczona wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

5.Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

6. Zabrania się :

              a. palenia lub  używania otwartego ognia,

              b. mycia i odkurzania samochodów,

              c. wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

7. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

8. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

9. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

10. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2,3,4,5 oraz 6 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

11. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

12. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie obowiązują postanowienia Regulaminu Parkingu Sklepu Decathlon.

13. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl lub listownie na adres ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

Regulamin Hossa Garnizon, Gdańsk

Regulamin parkowania i postoju pojazdów na terenie Osiedla Garnizon, przy ul. Grunwaldzkiej 190 w Gdań​sku

z wyłączeniem parkingów zamkniętych szlabanami

1. Poprzez zaparkowanie pojazdu na terenie Osiedla Garnizon użytkownik pojazdu zawiera z włascicielem nieruchomości, w imieniu którego działa EuroPark Sp. z o.o. w Warszawie ("EuroPark"), umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z terenu Osiedla Garnizon. W przypadku braku akceptacji warunków niniejszego regulaminu, użytkownik pojazdu nie jest uprawniony do korzystania z miejsc parkingowych na terenie Osiedla Garnizon. 

2. Miejsca Parkingowe są wyznaczone przez odpowiednie znaki drogowe i przeznaczone są wyłącznie dla pojazdów, których użytkownicy zapłacili opłatę za najem miejsca parkingowego oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie na terenie płatnych miejsc parkingowych.

3. Układ Pieszo Drogowy osiedla Garnizon służy do zapewnienia możliwości swobodnego poruszania się pieszych i pojazdów, jest oznaczony przez odpowiednie znaki drogowe a korzystanie z Układu Pieszo Drogowego jest regulowane przez przepisy o ruchu drogowym. Parkowanie i postój pojazdów w ramach Układu Pieszo Drogowego może odbywać się wyłącznie na przeznaczonych do tego celu miejscach parkingowych.

4. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na miejsce parkingowe.

5. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

6. Dowód uiszczenia opłaty za parkowanie, którym jest Bilet Parkingowy, jest ważny tylko dla miejsc parkingowych.

7. W celu umożliwienia dokonania kontroli Bilet Parkingowy, który jest dowodem uiszczenia opłaty za parkowanie, powinien zostać umieszczony wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie,
w miejscu widocznym z zewnątrz.

8. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

9. Zabrania się:

 • palenia lub używania otwartego ognia,
 • mycia lub odkurzania samochodów,
 • wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania miejsc parkingowych,
 • parkowania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi,
 • parkowania w sposób niezgodny z oznakowaniem,
 • parkowania na więcej niż jednym miejscu postojowym.

10. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone właścicielowi i/lub Zarządcy terenu lub EuroPark lub osobom trzecim, powstałe z powodu okoliczności, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność w związku z korzystaniem z Parkingu przez Użytkownika ( w szczególności szkody spowodowane    niewłaściwym użytkowaniem pojazdu, nieprzestrzeganiem Regulaminu, zdarzenia komunikacyjne,   zanieczyszczenia powierzchni Parkingu wskutek wycieku z pojazdu płynu). Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody. 

11. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

12. Miejsca parkingowe nie są strzeżone i nie posiadają zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

13. Naruszenie warunków Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN,
w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt.2,3,4,5,7,8 oraz 9 niniejszego regulaminu. Ponadto w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, EuroPark może usunąć pojazd z terenu miejsc parkingowych lub terenu zewnętrznego. Koszty usunięcia w tym koszty przechowania pojazdu ponosi jego właściciel. W przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 3 dni od daty wystawienia druku opłaty dodatkowej, opłata wynosi 50 zł.

14. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

15. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl lub listownie na adres ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.

Regulamin Dom Mody Klif, Warszawa

Parking przy ul. Okopowej 58/72 w Warszawie

Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2018 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z właścicielem Domu Mody Klif umowę o krótkotrwałe odpłatne używanie danego miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa wygasa wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. Użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę w kasie parkingu lub najpóźniej w terminie 48 godzin po wyjeździe z parkingu, w sposób określony przy kasie parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu. Zarządcą parkingu jest spółka EuroPark sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „EuroPark”).

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie do parkowania pojazdów mechanicznych o masie całkowitej do 3,5 tony, długości do 6 m oraz wysokości do 2,20 m.

3. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla pojazdów, dla których uiszczono opłatę za czas parkowania oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie. Klienci Domu Mody Klif mają prawo do darmowego parkowania przez okres pierwszych 3 godzin każdego dnia od momentu pierwszego wjazdu na Parking, nie później jednak niż do chwili zamknięcia Domu Mody Klif.

4. W rozumieniu Regulaminu, dzień to czas od godziny 00:00 danego dnia kalendarzowego do godziny 24:00 tego samego dnia kalendarzowego.

5. Jeśli w ciągu dnia Użytkownik będzie korzystał z Parkingu wielokrotnie (pojazd wjedzie i wyjedzie z Parkingu kilka razy), czas użytkowania będzie sumą czasu wszystkich pobytów na parkingu w ciągu jednego dnia.

6. Wjazd i wyjazd pojazdu na i z terenu parkingu rejestrowany jest przy pomocy kamer sczytujących tablice rejestracyjne pojazdu. Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome, a także, niezależnie od powyższego każdy użytkownik pojazdu jest zobowiązany do stosowania się do regulaminu parkingu oraz poleceń pracowników obsługi i ochrony parkingu.

7. Cennik, czas używania miejsca parkingowego oraz informacja o sposobie płatności za używanie miejsca parkingowego umieszczone są na kasach automatycznych pobierających opłaty. Na terenie Centrum i parkingu znajdują się łącznie 2 kasy automatyczne pobierające opłaty, jedna wewnątrz Centrum, przy wejściu nr 1 od strony lokalu Guess (przy lokalu Trussardi), druga na zewnątrz przy elewacji z lewej strony wejścia nr 2 (wejście zlokalizowane od strony budynku biurowego).

8. Sprawdzenie informacji o czasie użytkowania Parkingu przez użytkownika jest możliwe po wprowadzeniu numeru rejestracyjnego Pojazdu do automatycznej kasy pobierającej opłaty.

9. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

10. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

11. Po uregulowaniu płatności za pobyt należy opuścić parking w przeciągu 10 (dziesięciu) minut dowolnym wyjazdem z parkingu. W przypadku przekroczenia czasu 10 (dziesięciu) minut na opuszczenie parkingu system naliczy ponownie opłatę parkingową wg cennika opłat parkingowych.

12. Jeżeli opłata za użytkowanie Parkingu nie zostanie uiszczona w kasie automatycznej przed opuszczeniem parkingu, należy jej dokonać w ciągu 48 godzin od opuszczenia parkingu postępując zgodnie z instrukcją na stronie internetowej autopay.io lub zarejestrować swoje dane postępując zgodnie z instrukcją umieszczoną na kasie automatycznej.

13. Administratorem danych osobowych dobrowolnie podanych w procesie płatności za pośrednictwem strony internetowej autopay.io jest EUROPARK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym możesz się skontaktować : iod@europark.pl. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z rejestracją w serwisie autopay.io, wykonywaniem umowy, w szczególności dokonywaniem płatności za parkowanie, oraz w celach marketingowych administratora danych. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Dane Klientów nie będą przekazywane do państw trzecich, ani do organizacji międzynarodowych. Dane osobowe przetwarzane będą do momentu realizacji celu w którym zostały pozyskane, jednakże nie dłużej niż przez rok. Klient posiada prawo sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych; żądania ograniczenia przetwarzania danych wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany; wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

14. Płatności dokonywane za pośrednictwem strony internetowej autopay.io obsługiwane są przez Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 17, 02-515 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 287836, numer REGON 300649197, NIP 2090000825

15. Jeśli opłata nie zostanie uiszczona w ciągu 48 godzin od wyjazdu z parkingu, EuroPark wystawi i wyśle właścicielowi pojazdu rachunek za parkowanie pojazdu. Do rachunku zostanie doliczona opłata 37,00 (trzydzieści siedem) złotych za przygotowanie i wysłanie do CEPiK wniosku o udostępnienie danych właściciela pojazdu oraz 6,00 (sześć) złotych za wystawienie i wysłanie rachunku.

16. Reklamacje.

a. Reklamacje dotyczące opłat za parkowanie powinny zostać wniesione za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail autopay@europark.pl lub pisemnie na adres ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

b. Reklamacja powinna zawierać dane niezbędne do jej rozpatrzenia, w szczególności:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres składającego reklamację;
• powód i uzasadnienie reklamacji;
• numer rejestracyjny pojazdu, z postojem którego związana jest reklamacja;
• datę i czas wykonania usługi (postoju samochodu na parkingu);
• kwotę uiszczonej płatności (wraz z dowodem jej zapłaty w postaci potwierdzenia transakcji, wyciągu z rachunku bankowego etc.);
• kwotę odszkodowania w przypadku żądania odszkodowania.

c. EuroPark powiadomi reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji w ciągu 14 dni od daty przyjęcia reklamacji do rozpoznania. W razie uwzględnienia reklamacji, EuroPark wezwie reklamującego do wskazania sposobu wypłaty odszkodowania lub zwrotu wpłaconej kwoty (przelew na rachunek bankowy, przekaz pocztowy etc.). W przypadku niewskazania sposobu wypłaty, wypłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy, z którego została otrzymana opłata za parkowanie.

d. W razie uznania reklamacji, odszkodowanie lub zwrot wpłaconej kwoty wypłacane jest we wskazany przez Klienta sposób w terminie 14 dni od uznania reklamacji.

17. Zabrania się:

a. palenia lub używania otwartego ognia,
b. wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu,
c. spożywania alkoholu,
d. magazynowania paliw w jakiejkolwiek postaci, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, a także tankowania jakichkolwiek pojazdów,
e. pozostawiania pojazdów z uruchomionym silnikiem,
f. parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami na całym terenie parkingu (dotyczy wszystkich poziomów parkingu), jak też wjeżdżania i parkowania pojazdów posiadających instalacje gazowe na parkingu wielopoziomowym (pojazdy z instalacją gazową mogą parkować wyłącznie na parkingu zewnętrznym/odkrytym)
g. mycia i odkurzania pojazdów, wymiany jakichkolwiek komponentów pojazdu lub uzupełniania lub wymiany płynów,
h. prowadzenia pojazdu bez włączonych świateł mijania,
i. pozostawiania w pojeździe zwierząt lub dzieci bez opieki,
j. prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez zgody właściciela Domu Mody Klif.

18. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

19. Korzystanie z parkingu przez Użytkownika w żadnym wypadku nie może być traktowane jako zawarcie umowy najmu miejsca parkingowego.

20. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku. Domu Mody Klif i EuroPark nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, jak również nie ponoszą odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych chyba, że spowodowane jest to zawinionym działaniem lub zaniechaniem Właściciela Domu Mody Klif lub Europark, a także nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w pojazdach.

21. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich.

22. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 20 km/h. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i dróg wewnętrznych obowiązują przepisy ruchu drogowego określone w ustawie z dnia 20 września 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137) oraz aktów wykonawczych.

23. Naruszenie warunków Regulaminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 95 PLN. W przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu ponosi jego właściciel.

24. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

25. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Właścicielowi Domu Mody Klif, EuroPark lub osobom trzecim, powstałe z powodu okoliczności, za które Użytkownik ponosi odpowiedzialność, w związku z korzystaniem z Parkingu przez Użytkownika (w szczególności szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem pojazdu, nieprzestrzeganiem regulaminu, zdarzenia komunikacyjne, zanieczyszczenie powierzchni Parkingu wskutek wycieku z pojazdu płynów).

Regulamin Home Concept, Warszawa

Parking przy Al. Jerozolimskich 185 w Warszawie

Obowiązuje od dnia 15 listopada 2021 r.

1. Poprzez wjazd na teren parkingu użytkownik pojazdu zawiera z EuroPark umowę o najem miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa najmu kończy się wraz z wyjazdem pojazdu z parkingu. W przypadku braku akceptacji warunków regulaminu parkingu użytkownik pojazdu nie ma prawa korzystać z parkingu.

2. Parking przeznaczony jest wyłącznie dla samochodów osobowych do 3,5t, dla których uiszczono opłatę za czas parkowania oraz dla pojazdów posiadających specjalne zezwolenie na parkowanie. Klienci Centrum Home Concept nabywają prawo darmowego parkowania po wpisaniu numeru rejestracyjnego samochodu lub innego pojazdu w terminalu znajdującym się na terenie Home Concept. Prawo Klienta Centrum do darmowego parkowania ważne jest przez okres 3 godzin od momentu zarejestrowania przyjazdu w terminalu, nie później jednak niż do chwili zamknięcia Centrum.

3. Cennik i czas najmu miejsca parkingowego umieszczone są na automacie pobierającym opłaty. Automat nie wydaje reszty. Opłatę należy uiścić z góry, niezwłocznie po przybyciu na parking

4. Opłata za parkowanie dotyczy również pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne oraz pojazdów posiadających zezwolenie na parkowanie na drogach publicznych.

5. Bilet parkingowy lub karta abonamentowa są ważne tylko dla tego parkingu.

6. W celu umożliwienia dokonania kontroli bilet parkingowy lub karta abonamentowa powinny zostać umieszczone wewnątrz pojazdu za przednią szybą, po lewej stronie, w miejscu widocznym z zewnątrz.

7. Parkowanie poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi jest niedozwolone. Parkowanie na miejscach zarezerwowanych dozwolone jest tylko ze specjalnym zezwoleniem.

8. Zabrania się:

 1. palenia lub używania otwartego ognia,
 2. mycia lub odkurzania samochodów,
 3. wymiany płynów lub oleju, jak również jakiegokolwiek zanieczyszczania parkingu.

9. Użytkownik pojazdu ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone EuroPark lub osobom trzecim podczas korzystania z parkingu. Użytkownik pojazdu zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania EuroPark o wyrządzeniu szkody.

10. EuroPark odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników lub zleceniobiorców. EuroPark nie odpowiada za szkody wyrządzone przez osoby trzecie.

11. Parking nie jest strzeżony i nie posiada zabezpieczeń przed dostępem osób trzecich. Korzystanie z Parkingu przez podmioty nie posiadające statusu konsumentów odbywa się wyłącznie na własne ryzyko parkującego. Korzystanie z parkingu przez konsumentów odbywa się na zasadach wynikających z przepisów prawa cywilnego.

12. EuroPark zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty dodatkowej w wysokości 200 PLN, w przypadku nienależytego wykonywania umowy najmu przez użytkownika pojazdu w sytuacjach opisanych w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7 oraz 8 niniejszego regulaminu, a dodatkowo w przypadku wywołania zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia EuroPark może ponadto usunąć pojazd z terenu parkingu. Koszty usunięcia pojazdu, w tym koszty przechowania ponosi jego właściciel.

13. W przypadku nieuiszczenia opłaty dodatkowej w przeciągu 2 tygodni od daty jej naliczenia EuroPark może dochodzić zapłaty na drodze postępowania polubownego lub sądowego. Użytkownik parkingu zostanie dodatkowo obciążony kosztami pozyskania danych właściciela pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 3 ust.1  rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9.11.2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 478), a w razie zasądzenia przez sąd powszechny należności przysługującej EuroPark wynikającej z postanowień Regulaminu także kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego.

14. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się na stronie internetowej EuroPark: reklamacje.europark.pl lub listownie na adres ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. EuroPark rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi w formie jakiej reklamacja została dostarczona.